Proponujemy Państwu zarówno pełną likwidację szkód jak i likwidację wstępną, tzw. techniczną

Oferujemy Państwu likwidację szkód powstałych w wyniku:

 • Wybuchu
 • Pożaru
 • Zalania
 • Żywiołów atmosferycznych (powodzi, huraganu, śniegu, gradu itp.)
 • Kradzieży, kradzieży z włamaniem i aktów wandalizmu
 • Awarii maszyn i urządzeń
 • Wad materiałowych (powstałych na etapie projektu oraz w fazie wytwarzania)
 • Przerwy w produkcji
etykieta

W ramach naszych działań w procesie likwidacji szkody oferujemy i gwarantujemy wykonanie następujących czynności:

 • Oględziny miejsca zdarzenia w czasie 24 godzin (lub innym terminie wskazanym przez Poszkodowanego/Ubezpieczonego) wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej
 • Sporządzenie protokołu z oględzin zawierającego opis zastanego stanu faktycznego i okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody a także dokumentacji fotograficznej
 • Sporządzenie Raportu wstępnego w celu założenia rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej oraz przekazania ogólnych informacji o zdarzeniu
 • Przekazywanie na bieżąco wszelkich istotnych informacji, w tym mających znaczenie dla odpowiedzialności i zmiany założonej rezerwy
 • Sporządzenie Raportu końcowego ze szkody

Opracowanie końcowe, o którym mowa powyżej, standardowo zawiera ustalenia:

 • przyczyny szkody (jeżeli jest to możliwe w oparciu o wyniki oględzin miejsca szkody i zebrany materiał dowodowy) – jeżeli nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia przyczyny, wskazujemy przyczynę najbardziej prawdopodobną w naszej ocenie,
 • sprawcy szkody (jeżeli jest to możliwe w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym ustalenia Policji i prokuratury, jeżeli prowadzone jest przez te organy postępowanie w tym zakresie),
 • okoliczności powstania szkody istotnych z punktu widzenia przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie przez ubezpieczyciela,
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego (w odniesieniu do szkód z ubezpieczenia OC) oraz odpowiedzialności polisowej ubezpieczyciela,
 • zakresu uszkodzeń i weryfikację zgłoszonych roszczeń – jeżeli istnieje taka konieczność przedstawiamy wycenę strat z podziałem na wartość bezsporną i wartość sporną wraz z uzasadnieniem dokonanego podziału,
 • jeżeli w sprawie nie zostaną zgłoszone lub sprecyzowane roszczenia, jesteśmy w stanie wyliczyć bezsporną wartość szkody we własnym zakresie na podstawie zebranych informacji i dokumentów.

Powyższy zakres może być modyfikowany, w zależności od preferencji i oczekiwań poszczególnych zleceniodawców.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.